VAF GENERALFORSAMLING 2019

Torsdag den 26. november 2019 - kl. 19:00 i Vadum Hallens Cafeteria, Søndermarken 20, 9430 Vadum, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
  • Husk, at evt. forslag skal tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Med henvisning til Love og Vedtægter § 11, stk. B vil forslag gående på ændringer i sammensætningen af TV-programmer ikke blive behandlet.
 5. Fastsættelse af maksimumsbeløb til programafgiter - NB! udgår pga. signalforsyningsaftale med youSee.
 6. Fremlæggelse af budget, medlemsbidrag og tilslutningsafgift.
 7. Valg af bestyrelse
  • på valg er: Torben Østerbæk og John Andersen.
  • Bestyrelsessuppleanter: Erik J. Thomsen og Bent Lindholm
 8. Valg af revisorer
  • på valg er: Lars Bendtsen
  Revisorsuppleant:
  • på valg er Hanne Gasberg
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen 2019 - referat

Ad. 1. Formanden bød velkommen til de fremmødte, og foreslog Advokat Per Mogensen som ordstyrer.
       -  Per blev valgt og konstaterede at reglerne for indkaldelse var overholdt og fandt derfor generalforsamlingen beslutningsdygtig.
Ad. 2. Formanden fremlagde beretningen, som blev taget til efterretning. Der var ingen kommentarer til beretningen.
Ad. 3. Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt, uden spørgsmål.
Ad. 4. E. J. Thomsen mente ikke, at det var hensigtsmæssigt at ændre i generalforsamlingens dagsorden med hensym til punkt 5.
       - Ændringsforslaget fra bestyrelsen blev vedtaget ved håndsoprækning og med stort flertal.
Ad. 5. Punkt udgår p.g.a. programaftale med You-See.
Ad. 6. Kassereren gennemgik budget, medlemsbidrag og tilslutningsafgifter.Budgettet blev vedtaget.
Ad. 7. Valg til bestyrelse: John Andersenog Torben Østerbæk blev genvalgt.
      -   Suppleanter:-E. J. Thomsen og Bent Lindholm blev begge genvalgt.
Ad. 8. Revisor-Lars Bendtsen blev genvalgt.Revisorsuppleant-Hanne Gasberg blev genvalgt.
Ad. 9. Jesper fra YouSee fortalte om det nye indhold, der kommer i pakkerne i 2020 efter at Discovery har trukket sig ud.
          Ordstyreren takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og overgav ordet til Formanden.
          Formanden meddelte at pakkeskift nedad, vil være gratis resten af 2019.
          Efter generalforsamlingen var 2 YouSee medarbejdere fra Butikken i Aalborg,
         Jesper Jensen, Frank Hermansen og bestyrelsen klar til at hjælpe med individuelle spørgsmål.